Stichting MAD

Het beheer van het kerkje wordt gedaan door de Stichting MAD (Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter).

Dat het Vredeskerkje er na meer dan 100 jaar voor- en najaarsstormen nog zo aantrekkelijk bijstaat is te danken aan het onvermoeibaar ijveren van opeenvolgende stichtingsbesturen MAD en Vrienden, en van het begrip en de vrijgevigheid van vele individuen en instanties in de directe en ruimere regio.
De geschiedenis van het kerkje vindt u hier.

Het Vredeskerkje ontvangt geen structurele overheidssubsidies en is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften. Het bestuur MAD wil u daarom subtiel wijzen op de mogelijkheden van schenking en legatering.

Legatering:
Wanneer u de MAD Stichting of de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje in uw nalatenschap wilt opnemen, kunt u dit doen door een schriftelijke verklaring op te stellen, waarin tenminste te lezen staat, dat u een zeker bedrag (€ …) legateert aan voornoemde stichtingen, te Bergen aan Zee.

Voor Legatering verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw notaris. In geval u geen vast notarieel contact hebt, kunt u de secretaris van de MAD Stichting om suggesties vragen. Telefoonnummer 072 5812803.

Postadres: Fazantenlaan 3, 1865 BN  Bergen aan Zee
secretaris: mevr. S.I. Schrijver-van Velthoven, stellaschrijver@ziggo.nl , 06-41400124

Hier vindt u alle ANBI-informatie

Stichting Vrienden van het Vredeskerkje

Om de instandhouding van het kerkje te steunen bestaat er de stichting Vrienden van het Vredeskerkje, die in 1995 werd opgericht.  Naast het inzamelen van donaties door de Vrienden  organiseert de Vriendenstichting jaarlijks een aantal culturele activiteiten, vooral concerten en lezingen. Op die manier wordt invulling gegeven aan de belangrijke tweede doelstelling van het Vredeskerkje, het vormen van een ontmoetingsplaats voor allen die al dan niet tijdelijk in Bergen aan Zee verblijven of die zich daarmee verbonden weten.
Er zijn nu bijna 280  Vrienden, die jaarlijks tenminste €25,– bijdragen. Maar velen zien kans om meer dan dit minimum bedrag te doneren. Voor het Vredeskerkje is dit een onmisbare steun in de rug. Wilt u Vriend worden, kijk dan hier.

PERIODIEKE GIFT
De stichting Vrienden van het Vredeskerkje is een door de belastingdienst erkende culturele-ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Wanneer u verklaart minimaal 5 opeenvolgende jaren het kerkje financieel te zullen steunen door middel van een jaarlijkse gift, zijn uw jaarlijkse donaties voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Dus een aftrekbaarheid zonder de gebruikelijk drempel van minimaal 1% van het drempelinkomen!
Een dergelijke financiele steun, wordt een Periodieke Gift genoemd. U kunt uw jaarlijkse donatie dus zeer voordelig voor u en ons omzetten in een periodieke gift, door het downloaden en invullen van dit formulier.Na het invullen stuurt u het voor het kerkje bedoelde gedeelte naar onze penningmeester:

dhr. Marien Schrijver
Fazantenlaan 3
1865BN  Bergen aan Zee
Of digitaal naar marienschrijver@ziggo.nl

Hier vindt u onze ANBI-informatie