Restauratie: stand van zaken voorjaar 2024

Velen van de belangstellenden zullen het hebben gezien: begin maart jl. zijn steigers geplaatst tegen de noord-, zuid- en westgevel. Ook is met enige moeite vanwege de wateroverlast een schaftwagen achter het kerkje geplaatst. Wij hebben eind 2023 dankzij alle steun van de provincie, fondsen, de Vrienden, ondernemers en particulieren kunnen vaststellen dat er voldoende financiële dekking was om aan onze verplichtingen jegens de aannemer en andere betrokken partijen te voldoen. Dit was een grote opluchting voor het bestuur en wij zijn enorm dankbaar voor alle steun! Begin januari heeft Witte Bouw groen licht gekregen.

Op 24 februari jl. was Eric Coolen aanwezig in het kerkje en heeft hij voor de aanwezige donateurs de uitgereikte piëzografieën gesigneerd.

Het bouwproces is nu ruim een maand bezig. Tot nu toe zijn er twee stramienen aan de noordgevel verwijderd en is slecht voegwerk elders deels uitgehakt. Een bijkomende klus is het schoonspuiten van de achterblijvende geveldelen en steunberen, maar ook de toren. Daar is men onverwacht toch ook nog op slechte delen gestuit, die vervangen moeten worden. Omdat we streven naar de hoogst mogelijke restauratiekwaliteit vindt intensief overleg plaats over materiaal en werkwijze tussen onze muurpathologe (die namens MAD de directie voert), de aannemer en de metselaar. Wekelijks zitten wij bij elkaar in het kerkje voor de bouwvergadering. Ook de monumentenambtenaar van de gemeente kijkt kritisch mee. Alles vindt plaats in een prettige en constructieve sfeer.

We verwachten wel wat meerwerk; gaande het werk komen er zaken aan het licht die we niet hebben voorzien, zoals de restauratie van delen van de toren en herstel van rotting in kozijnen in de westgevel. Ook zullen we waarschijnlijk extra kosten moeten maken voor het schoonmaken van het terrein als de zondvloed is verdwenen en voor het structureel ophogen van het toegangspad.

De aannemer verzekert ons dat oplevering uiterlijk 15 juni a.s. nog steeds haalbaar is. In de vorige nieuwsbrief was sprake van een feestelijke opening in het voorjaar. Om agenda- technische redenen (van het bestuur) is deze nu verplaatst naar eind augustus.

Wij hopen het werk te kunnen realiseren binnen onze begroting, maar gezien onverwacht meerwerk kunnen we nog steeds wel steun gebruiken. Het bestuur is voornemens om het Restauratiefonds een structureel karakter te geven; er is immers altijd geld nodig voor de instandhouding van ons monument, meer dan wij uit de reguliere exploitatie kunnen betalen. Mocht na afronding van onderhavig project een positief saldo resteren, dan blijft dat voor dit doel gereserveerd.

Het bestuur heeft Peter Franz uit Bergen aan Zee bereid gevonden het hele bouwproces in foto’s vast te leggen, zodat wij daarvan een mooi en beeldend verslag kunnen verwachten.

 

Dick Sluis, penningmeester stichting MAD

Restauratiefonds MAD Vredeskerkje NL 10 RABO 0189 4786 08